Jeżeli przydarzył Ci się wypadek w pracy, pamiętaj, poza odszkodowaniem z ubezpieczeń społecznych, możesz mieć prawo także do zadośćuczynienia, renty z OC pracodawcy i nie tylko.

Poszkodowanemu, który na skutek wypadku w pracy/rolnictwie poniósł szkodę osobową przysługiwać będą w zależności od okoliczności sprawy następujące roszczenia:

  • zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu;
  • zwrot kosztów leczenia, wizyt lekarskich, dojazdów, opieki, specjalnej diety itp.;
  • zwrot utraconych dochodów;
  • renta ( z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

Jeżeli skutkiem wypadku w pracy/rolnictwie jest śmierć Poszkodowanego rodzina może ubiegać się o:

  • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
  • zwrot kosztów pogrzebu;
  • rentę alimentacyjną;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

Poszkodowani i rolnicy często nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko z KRUS, ubezpieczenia NNW, ale także z ubezpieczenia OC rolników.

Osoba poszkodowana przy pracach żniwnych, innych pracach rolniczych, czy też chociażby tylko w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np. gdy pies lub inne zwierze rolnika uszkodzi samochód lub inną rzecz) z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, które powinien posiadać każdy rolnik.

Możesz uzyskać również odszkodowanie za straty w uprawach.